Υπουργείο Υγείας:

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Οδηγός Ορθής Πρακτικής (Μυοκτονίες και απεντομώσεις Επιχειρήσεων».

Σχετ:

α) Π.Δ. 106/14(ΦΕΚ 173/τ. Α΄) « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
β) Ν. 3172/2003(ΦΕΚ 197/τ . Α) «Οργάνωση & εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».
γ) Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄) «Οργάνωση & λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & λοιπές διατάξεις».
δ) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των Τροφίμων.
ε) Το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β¨) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ.178/2002, 852/2004,853/2004,854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου & εναρμόνιση της οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
στ) Την υπ’ αριθμ. 2495/Α εγκύκλιο του ΕΦΕΤ με θέμα Οδηγίες για την Ανάπτυξη Εθνικών Οδηγών Ορθής Πρακτικής.
ζ) Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ελονοσίας «Μερόπη» με ΑΔΑ:78ΟΟ465ΦΥΟ-ΖΨΒ και η εγκύκλιος με ΑΔΑ:ΩΧΕΑ465ΦΥΟΨ «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινό για το έτος 2015».
η) Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄) «Ενιαίος Φορέας ελέγχου …………διατάξεις»
θ)Το Σχέδιο οδηγού ορθής Πρακτικής «κατά τις μυοκτονίες και απεντομώσεις Επιχειρήσεων» που αναρτήθηκε στην σελίδα του ΕΦΕΤ για διαβούλευση.

Με αφορμή την ανάρτηση του σχεδίου Οδηγού ορθής Πρακτικής «κατά τις μυοκτονίες και απεντομώσεις Επιχειρήσεων» για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων σχετ. (θ), το οποίο αναφέρεται σε σημαντικά θέματα Δημόσιας Υγείας αρμοδιότητας κατά κύριο λόγo του Υπουργείου Υγείας, σας επισημαίνουμε ότι:

Μέρος 1, 1.1

Ο συγκεκριμένος οδηγός αναφέρεται σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας που αποτελούν αρμοδιότητα καθαρά του Υπουργείου Υγείας (Σχετ. α, β, γ) χωρίς την συμμετοχή των αρμόδιων Υπηρεσιών.
Ειδικότερα το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας με αρμοδιότητα τη μελέτη και τον καθορισμό των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων, τη λήψη μέτρων υγειονομικού ελέγχου που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά και κάθε είδους επιχείρηση, που από τη λειτουργία της επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, καθώς επίσης και το τμήμα μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων με αρμοδιότητα την μελέτη, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση της εφαρμογής και της αξιολόγηση των προγραμμάτων μέσω της πρόληψης περιορισμού εξάπλωσης και καταπολέμησης μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων και από διαβιβαστές (τρωκτικά , ψύλλοι, κοριοί, κουνούπια κλπ), αποτελούν τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του υπουργείου.
Οι εθνικοί οδηγοί παρέχουν οδηγίες προς τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων του Κανονισμού 852/2004 (σχετ. δ) και όχι στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Παρ. (1.3)

Ο συγκεκριμένος οδηγός παρέχει οδηγίες εφαρμογής μυοκτονιών-εντομοκτονίών σε επιχειρήσεις τροφίμων και όχι σε σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα.
Η λήψη μέτρων προστασίας από έντομα υγειονομικής σημασίας στους ανωτέρω χώρους αποτελεί επίσης αρμοδιότητα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. (σχετ.ζ). Ο ΕΦΕΤ αξιολογεί και χορηγεί έγκριση στους Ελληνικούς οδηγούς ορθής πρακτικής στον τομέα των αρμοδιοτήτων του (σχετ. στ).

Μέρος 3

Ο όρος «Δημόσια Υγεία» στο κείμενο σχετικά με τη δραστηριότητα των εντόμων και τρωκτικών θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «Υγειονομική σημασία».Παρατίθεται ο ορισμός της Δημόσιας Υγείας στο άρθρο 1 του σχετ.(γ).
Η πλήρης αναφορά σε έντομα όπως κουνούπια, ψύλλους που η μετάδοση των παθογόνων παραγόντων στον άνθρωπο με άλλους τρόπους (π.χ δήγμα) και δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να απαλειφθεί.
Τέλος, σας τονίζουμε ως αρμόδια υπηρεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ότι, εφόσον στο συγκεκριμένο οδηγό θίγονται θέματα που αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας απαιτείται η συμμετοχή της υπηρεσίας μας στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 της σχετ.(ε) όπου ορίζεται ότι, «Οι εθνικοί οδηγοί αξιολογούνται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ ή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά περίπτωση, και αποτελείται από εκπροσώπους του ΕΦΕΤ ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων, των καταναλωτών, καιάλλων αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών».